35+

Achter (vlnr): Wim Scheper, Erik Ploeger en Koert Roelfsema.
Midden (vlnr): Koos Smith, Gerard Schaap, Elmar Bijl, Yan Mulder, Jan Hidde Wilzing en Aike Wilzing.
Voor (vlnr): Harm Jan Wilzing, Marcel Nijboer, Alex Da Silva en Adri Bont.

Bont, Adrie
Bont, Benny
Halmingh, Barth
Kramer, Fokke
Mulder, Yan
Nijboer, Marcel
Ploeger, Erik
Reints, Jan
Scheper, Wim
Silva, Alex Da 
Sterenborg, Jan Hidde
Wilzing, Harm Jan
Wilzing, Jan Hidde