Verslag Algemene Ledenvergadering  27 november 2023

Beste leden, donateurs en vrijwilligers,

Maandag 27 november werd onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
De opkomst was met 38 personen en 12 leden, die met kennisgeving afwezig waren redelijk te noemen.
De voorzitter begon om 20:00 uur  de vergadering met de opening en mededelingen.
Wij zijn een gezonde vereniging, waar we de dagelijkse zaken goed op orde hebben.

Bij de mededelingen zijn alle geledingen van de club kort besproken en desgewenst toegelicht.
Tevens is er aandacht besteed aan het drugsgebruik binnen de sportverenigingen. In de Kanaalstreek komt dit blijkbaar regelmatig voor. Uit de media kon vernomen worden dat er zich bij andere verenigingen al voorvallen hebben voorgedaan t.a.v. drugsgebruik. Bij onze club zijn deze voorvallen (gelukkig) niet bekend.
Het beleid van de club is hierin ook heel duidelijk: Wij tolereren dit als club absoluut niet. Als wij drugsgebruik, het handelen- of het in bezit hebben van drugs constateren zal er geen excuus zijn en wordt de betreffende persoon de toegang tot de club geweigerd voor een nader te bepalen periode.
Wij, als bestuur hopen deze maatregel niet toe te moeten  passen maar zullen ook niet schromen om het uit te voeren als de situatie daarom vraagt.
Ook is er gesproken over het rookvrij maken van het sportpark maar zoals zo vaak zijn hier de meningen ok over verdeeld. Het bestuur zal hier op een later moment op terugkomen.

De commissies binnen onze vereniging zijn benoemd en er werd toegelicht waar ze mee bezig zijn.
Onze jeugdafdeling draait goed en alle teams zijn voorzien van trainers en leiders. Na de winterstop wordt er nog een extra team toegevoegd door het groeiende aantal jeugdleden.
Het ledenbestand is ten opzichte van vorig seizoen iets gestegen.
Spelende senioren verdeeld over 3 elftallen, 1 heren 7×7 en 1 dames 7×7 zijn totaal 91
Op dit moment zijn er 112 jeugdleden.
Niet spelende KNVB leden, rusten leden en donateurs zijn op dit moment 126

Voor het 1e elftal is Erik Beikes de nieuwe leider vanaf dit seizoen en hebben Koos Smith en Aike Wilzing het leiderschap van het 2e op zich genomen.
Ook zijn we blij te kunnen melden dat het contract met onze trainer, Harold Molanus is verlengt voor nog een seizoen. Dit geldt ook voor de verzorger Bram Hulzebos en 2e trainer Gerrie Koster. Als club zijn we hier erg blij mee.

Bouwbedrijf Schreuder heeft de club een nieuw digitaal scorebord geschonken. Als club zijn we hier erg blij mee en waarderen dit enorm.
Vaste kledingsponsor van het 3e elftal, sinds vele, vele jaren, “Uw slager Hemmen” van Mark Visser heeft de strijders van het 3e voorzien van nieuwe tenues en trainingsjacks. Ook hiervoor veel dank.
Het contract met onze hoofdsponsor Beikes Schilderswacht is verlengt tot en met augustus 2028 waar wij heel blij mee zijn.
Ook heeft Beikes Schilderswacht nieuwe uit-teneus voor de senioren beschikbaar gesteld zodat we er weer spik en span bijlopen.

Gelukkig zijn er afgelopen seizoen ook weer nieuwe vrijwilligers toegetreden waaronder enkele dames en heren die ons helpen met de kantinediensten. Ook hebben we een schoonmaakster gevonden voor de kleedkamers en de kantine.

De supporterscommissie  heeft weer een aantal acties gepland waaronder de kerstbrodenactie in december. Ook zijn er andere leden in de supporterscommissie gekomen.
Danielle Meinders en Gerwin de Wijk zijn gestopt ( hartelijk dank voor jullie inzet. Als vervangers zijn Marcel Paans, Darien Deuring en Anita Wilzing bereidt gevonden om zitting te nemen in deze commissie. Top!

Ook werd er teruggeblikt op ons 60 jarig jubileum in oktober. De festiviteiten zijn door veel clubmensen bezocht en kunnen dus terugkijken op een mooi jubileumfeest. Veel dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt en in het bijzonder de jubileum commissie.
Ter ere van dit jubileum heeft familie Lutjeboer een nieuwe jubileumvlag aan de club geschonken en van de familie Waalkens ontvingen we een ingelijst shirt van 50 jaar oud met de ouderwetse “V’ erop.

Financieel:
Nadat onze penningmeester een zeer duidelijke uitleg en toelichting heeft gegeven over de financiële zaken binnen de vereniging kan de conclusie getrokken worden dat we een financieel gezonde club zijn. Met name het goed letten op de kosten heeft hier toe geleid evenals de nieuwe sponsoren die onze vereniging ondersteunen en de bestaande sponsoren die de club trouw zijn gebleven.
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en daarin geen bijzonderheden aangetroffen.

Ondanks het feit dat we er financieel redelijk goed voorstaan hebben we, met instemming van de vergadering besloten om vanaf komend seizoen de contributies wel te verhogen. Dit is nodig om de stijgende kosten op te vangen. Met name de energiekosten hakken er flink in.

De contributies zijn als volgt vastgesteld:

Senioren                             € 150,00               was        €144,00

Junioren                              € 90,00                 was        € 85,00

7×7 heren                           € 80,00                 was        € 75,00 (wel trainen)

7×7 Dames                         € 35,00                 was        € 30,00 (niet trainen)

Donateurs                          € 25,00                 was        € 20,00

Rustende leden                € 50,00                 was        € 45,00

Trainende leden               € 50,00                 was        € 45,00

Sportpark en gebouwen:
Er werd een toelichting gegeven op het agendapunt onderhoud en onroerend goed. De speerpunt zal in 2024 nog steeds “verduurzaming” zijn. Er is al heel wat gedaan t.a.v. verduurzaming. Alle verlichting zowel op het veld als binnen in de gebouwen is inmiddels voorzien van LED verlichting. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken om het gasverbruik te verlagen en hiervoor een ander systeem van verwarmen toe te passen.
Ook werd er een uiteenzetting gegeven van de werkzaamheden die op en rond “De Boskamp” uitgevoerd zijn. De nieuwe kantinevloer is inmiddels aangebracht en daarmee is bijna de hele kantine verbouwing klaar. Alleen de hal zal nog volgen.
Een resultaat om trots op te zijn.

 Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar was onze penningmeester David Bots. David heeft aangegeven nog een termijn verder te willen en is herkozen. Dank voor je inzet David!

Lid van verdienste:
Jan Huiges is benoemd als lid van verdienste.
Van 1969 t/m 1973 is Jan jeugdleider geweest en jarenlang leider van diverse seniorenelftallen. Dit deed hij in de periode van 1973 t/m 1987.
Vanaf 1970 was Jan enkele jaren jeugdbestuurslid en heeft hij nog training gegeven aan de lagere seniorenteams. Ook staat jan al jaar en dag bekend als scheidsrechter van de club. Eerst zowel senioren als bij de jeugd en de laatste jaren als jeugdscheidsrechter.
Verder houd hij zich nog bezig met de onderhoud van de velden.
Jan is lid vanaf het 1e uur en dus al 60 jaar lid van de club. Gezien ons 60 jarig bestaan dit jaar vonden wij het dik en dik verdiend om hem het lidmaatschap van verdienste toe te kennen.
Middels een oorkonde en een bos bloemen werd hij bedankt voor het werk wat hij bij de club heeft gedaan.

.

Nadat alle vrijwilligers en sponsoren waren bedankt evenals de aanwezige leden voor hun inbreng, sloot de voorzitter tegen half tien de vergadering en werd een ieder uitgenodigd voor een drankje.
Dit zijn geen notulen van de vergadering maar is bedoeld om de mensen die er niet waren ook te informeren.

Namens het bestuur,
Rene Jonker